ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

  • 1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
  • 3. Αριθμός ΑΦΜ
  • 4. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στη σχολή)
  • 5. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)
  • 6. Έκδοση και πληρωμή παραβόλων τα αναλαμβάνει η σχολή.