ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

(Εφόσον υπάρχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας)

ΕΝΤΥΠΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας του.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση(γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π).
  • Αίτηση εκτύπωσης(γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π).
  • Δύο(2)πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου(χωρίς γυαλιά και χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα).
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατήριου σε ισχύ(θεωρημένη από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π).
  • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης(θεωρημένη από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π).
  • Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση. Το αναλαμβάνει η σχολή.
  • Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου του Δημόσιου Ταμείου (επέκταση) για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Το αναλαμβάνει η σχολή.
  • Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης. Το αναλαμβάνει η σχολή.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
*Σε περίπτωση που γίνεται επέκταση της άδειας σε άλλη κατηγορία, η παλιά άδεια κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.