ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

(Εφόσον δεν υπάρχει άλλο δίπλωμα)

ΕΝΤΥΠΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ

 

 

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας του.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση(γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π).
  • Αίτηση εκτύπωσης(γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π).
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου σε ισχύ(θεωρημένη από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π).
  • Τέσσερις(4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου(χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα και χωρίς γυαλιά.
  • Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών. Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο: Δύο από τις τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες, καθώς και το βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).
  • Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439).Το αναλαμβάνει η σχολή.
  • Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.
  • Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση. Το αναλαμβάνει η σχολή.
  • Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου του Δημόσιου Ταμείου αν πρόκειται για αρχική κατάθεση για την παραλαβή της άδειας οδήγησης. Το αναλαμβάνει η σχολή.
  • Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο (ΚΑΕ 3439)για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
*Σε περίπτωση που γίνεται επέκταση της άδειας σε άλλη κατηγορία, η παλιά άδεια κατατίθεται υποχρεωτικά με την παραλαβή της καινούριας.