ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

  1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
  3. Πρωτότυπο δίπλωμα
  4. Αριθμός ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)

Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική

Εάν το δίπλωμα έχει λήξει τότε φτιάχνουμε κ χαρτιά ανανέωσης.