ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΛΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

  1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής
  3. Αριθμός ΑΦΜ
  4. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)
Όλα τα παράβολα τα κόβουμε εμείς από εφορία και εθνική